Procedura: USTALANIE WPŁYWU REALIZACJI NA ŚRODOWISKO

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Infrastruktury i Zamówien Publicznych
Komórka
Opis sprawy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kogo dotyczy
Osoby fizyczne i prawne
Wymagane dokumenty
1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił
o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
4. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
5. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
UWAGA! Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
Miejsce składania pism
Urząd Gminy w Cegłowie, ul. T. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, pokój nr 5, tel. 25 759-59-32
Termin i sposób załatwienia
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 205,00 zł - zgodnie z pkt 45 części I ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.) Opłatę uiszcza się w dniu złożenia wniosku.
Podstawa prawna
Art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235)
Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij