Procedura: ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Szczegóły sprawy

Symbol
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
Wydział
Infrastruktury i Zamówien Publicznych
Komórka
Opis sprawy
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa wyżej nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
- spółdzielnię mieszkaniową,
- wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892),
- zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącym spółdzielnią mieszkaniową, wspólnotą mieszkaniową.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 2a, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.

Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych.
Wydanie zezwolenia, o którym mowa w pkt 1, może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
Kogo dotyczy
osoby prawne
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek
2. W terenie, drzewa ponumerowane niezmywalną farbą
3. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości
Miejsce składania pism
Urząd Gminy w Cegłowie, ul. T. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, pokój nr 5, tel. 25 759-59-32
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Opłaty
Opłata za zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów – zgodnie z ustaleniami wydanej prawomocnej decyzji.
Podstawa prawna
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późń. zm.)
Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij